Menu
Sluit
Vita Producten BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Onze visie

Energie is onze kracht

Idee achter Vita Producten - bestaande uit Vita Beheer.B.V., Vita Producten B.V. en Vita Opleidingen B.V. - is de impliciete opdracht tot volledige rehabilitatie ofwel; heling in de ruimste zin van het woord. Dat betekent dat het de bedoeling is mensen terug te brengen in hun van oorsprong bedoelde natuurlijke status.

Deze impliciete opdracht is te vergelijken met het ethisch beginsel van de Duitse filosoof Kant namelijk: zijn Categorische Imperatief. Deze luidt:
Er is slechts één categorische imperatief, en wel deze: handel uitsluitend volgens dat maxime waarvan ge tezelfder tijd zou willen dat het een algemeen geldende wet was. Ofwel: handel uitsluitend op grond van een intentie waarvan u zou willen dat het de grondslag voor algemene wetgeving zou zijn.

Vanuit deze ethiek werken mensen in de ontwikkelingslanden, artsen zonder grenzen, beschermers van de natuur en vele individuen die zonder te vragen hun naasten dienen waar dat noodzakelijk is. Alles ondergeschikt aan de goede handeling die op dat moment gevraagd wordt en die het waard is als algemene wetgeving te laten gelden.
 
De Oorsprong
De van oorsprong bedoelde natuurlijke status is die verschijningsvorm van mensen die vanuit een religieus ontwikkelingsperspectief gezien, zal leiden tot een “Status Humana” waarin geen ziekte noch gebrek heerst, geen oorlog en geweld, doch shalom, oftewel vrede in welke toonaard dan ook. Elk ander perspectief, hoe legaal ook, is naar onze mening niet relevant en leidt tot tegengestelde scenario’s. De ziekte en het ziekmakende te bestrijden rekenen wij in dit verband tot onze impliciete opdracht.

Een en ander gaat er à priori vanuit dat de mens goed is in de zin dat deze mens in potentie over al datgene beschikt dat tot de Status Humana behoort en tot deze zal leiden, ware het niet dat deze mens zich deze status en alles wat daartoe behoort nog niet bewust is. Een ieder is vrij zich dit proces naar eigen inzicht in te vullen. Vast staat echter dat een ieder de eigen verantwoordelijkheid daarin niet uit de weg kan gaan. Als deze visie onjuist is zijn er twee mogelijkheden: maak er het beste van zolang het duurt of stop ermee daar in dat geval elke vorm van zingeving ontbreekt.

Het ontbrekende bewustzijn leidt tot een begrijpelijk verkeerd handelen dat karmisch vertaald, een bron van ziekte en gebrek wordt. Het weghalen en vernietigen van al die krachten die ons verhinderen onze van oorsprong bedoelde natuurlijke status te beleven zien wij dan ook als een impliciete opdracht tot handelen, gericht op de fysieke, psychisch-emotionele mens in al zijn uitdrukkingsvormen.
Dit is de hoogste vorm van garantie om in alle opzichten terug zichzelf te worden en in ieder geval voor onze tijd te voldoen aan de uitgangspunten die bij groeiend bewustzijn moet leiden tot het teleologisch doelwerkingsperspectief dat zich gerealiseerd zal zien in de Status Humana.
Vandaar dat Vita Producten haar ontwikkeling zoekt in de energetische constructies die in staat zijn om met een hogere precisie dan tot nu mogelijk bleek de blokkades, traumata, ervaringen die aan de bron van het bestaan liggen weg te halen en de gevolgen daarvan te herstellen, waardoor lichaam en geest met elkaar worden verzoend zodat de mens geheeld en wel zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst weer kan dragen en tot bloei kan brengen.
 
Status Humana
De Status Humana is een variant op een oeroud proces dat Alchemie heet en een zeer concreet spiritueel waarheidsgehalte bezit dat ooit door de Griekse dichter Hesiodos (700 v. Chr.) is gedicht in een mythologie die de menselijke geestelijke ontwikkeling schetst tot op de dag van vandaag. Het is Hermes Trismegistus (300 v. chr.) die als grondlegger van de Alchemie gezien kan worden zoals dat ondere andere is verwoord in zijn “Asclepius”. In deze oude vorm van natuurfilosofie die aanvankelijk uitsluitend voor ingewijde personen toegankelijk was heeft zich de alchemie ontwikkeld in een materiële poging om van ijzer goud te maken. Uiteindelijk leidde dit tot de chemie en pharmacie.

In de psychologie van Jung wordt dit zelfde proces met z’n archetypische beeldvormen die overal op de wereld in ongeveer gelijke mate en verbeeldingen voorkomen als bewijs gezien van het collectief onbewuste. Dit hele proces van bewustwording leidt naar de voorspelde uitkomst van de Status Humana, de mens zoals deze bedoeld is te zijn, die op de juiste wijze de materie aan zich ondergeschikt weet. Dit proces wordt op symbolische wijze weergegeven door de chaos philosoforum.

Toekomst
Het onderzoek dat Vita Producten B.V. verricht ligt dus gelegen in het vinden en toepasbaar maken van energieën die in staat zijn blokkades in de meest ruime zin van het woord weg te halen, dus niet neutraliseren met in standhouding van de oorzaak, doch volledig elimineren ervan, zodat althans dát de basis kan leggen voor bovengenoemde status.
Met dit als achtergrond zouden wij u willen uitnodigen zich te verdiepen in ons Werkboek en met ons dit pad van de toekomst op te gaan. Wij zijn gaarne bereid u hierbij in alles bij te staan.
 
 
“Onze therapeutische methode voegt in beginsel niets toe, doch neemt slechts weg.”
J. Noorlander